Quá trình truyền tín hiệu từ phân tử DNA -> RNA -> Protein

UPDATING

messenger