Tổng quan Di truyền Y học

Các khái niệm cơ bản về di truyền
Các khái niệm cơ bản về di truyền

Sau đây là một số khái niệm cơ bản về bất thường di truyền gồm phân loại bất thường và tính chất di truyền. 1. Bất thường di truyền là gì? Đơn vị cơ bản nhất của hệ di truyền được gọi là các …