Các khái niệm cơ bản về di truyền

Sau đây là một số khái niệm cơ bản về bất thường di truyền gồm phân loại bất thường và tính chất di truyền. 1. Bất thường di truyền là...

Xét nghiệm di truyền và ứng dụng của xét nghiệm di truyền

Xét nghiệm di truyền thường được chỉ định trong chẩn đoán và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý về di truyền. Hiện nay có nhiều loại xét nghiệm di...

Tư vấn di truyền và ý nghĩa của tư vấn di truyền

Tư vấn di truyền đóng vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe chính bạn cũng như người thân trong gia đình và thế hệ tương lai. Khi...

Các loại mẫu dùng trong thực hiện xét nghiệm di truyền

Tùy thuộc vào mục đích, tình trạng và hoàn cảnh lâm sàng mà có thể sử dụng các loại mẫu xét nghiệm khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là...

messenger